SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Ogłoszenie konkursu LRPO/3.1/2/2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie z art. 25 pkt. 1, art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od 01 grudnia do 30 grudnia 2014 r. ogłasza konkurs zamknięty Nr LRPO/3.1/2/2014 PRIORYTET III OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, DZIAŁANIE 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu:

  • budowa i przebudowa budowli przeciwpowodziowych,
  • zapobieganie zagrożeniom nadzwyczajnym poprzez doposażenie w sprzęt do zwalczania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Podmioty uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu to:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • Administracja rządowa w tym Komenda Wojewódzka PSP
  • Organizacje pozarządowe realizujące zadanie związane ze zwalczaniem i likwidacją skutków nadzwyczajnych zagrożeń w tym Zarząd Wojewódzki ZOSP RP,

Kwota środków przeznaczona na postępowanie konkursowe wynosi 1 000 000 PLN[1] (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 100 000 PLN2 (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi:

– dla projektów niegenerujących dochodu nie więcej niż 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu;

– dla projektów generujących dochód poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu). Jednakże w przypadku projektów o całkowitej wartości nieprzekraczającej 1 mln EUR, które generują dochód, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu.

Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów, przyjęte Uchwałą Nr 56/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego LRPO z dnia 21 czerwca 2012 (załącznik nr 1 do uchwały określa kryteria formalne), Uchwałą Nr 57/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego LRPO z dnia 21 czerwca 2012 r. (załącznik nr 2 do uchwały określa kryteria specyficzne), a także Uchwałą Nr 64/KM-LRPO/2013 Komitetu Monitorującego LRPO z dnia 24 czerwca 2013 r. (załącznik nr 1 do uchwały określa kryteria merytoryczne). Kryteria oceny zostały zamieszczone na stronie internetowej IZ LRPO – zakładka Kryteria wyboru projektów .

Ostatecznego wyboru projektu do realizacji dokonuje Zarząd Województwa Lubuskiego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu jest zgodny z regulaminem konkursu opracowanym na podstawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

System realizacji LRPO na lata 2007 – 2013 przewiduje jeden środek odwoławczy
 w postaci protestu. Beneficjent ma możliwość wystąpienia o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego przez niego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu i jej negatywnych wyników, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Protest może wnieść każdy Beneficjent, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez niego pisemnej informacji o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. Wytyczne IZ LRPO dla Beneficjentów LRPO na lata 2007 – 2013 w zakresie środków odwoławczych wnoszonych w ramach konkursów ogłaszanych po 20 grudnia 2008 r. oraz wzór protestu dostępne są na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl. Beneficjent po otrzymaniu informacji
 o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, ma prawo w ciągu 14 dni kalendarzowych wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). IZ LRPO lub Beneficjent może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wraz z załącznikami należy składać wsekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI). Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę internetową IZ LRPO www.lrpo.lubuskie.pl, kliknąć na zakładkę Elektroniczny Wniosek i postępować zgodnie z instrukcją zawartą w Poradniku dotyczącym obsługi systemu informatycznego do składania wniosków aplikacyjnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 , zamieszczonym na stronie internetowej. Wniosek wypełniony w LSI należy zapisać w formacie PDF i wydrukować.

Wypełniony w języku polskim formularz wniosku wraz z załącznikami składany jest w formie papierowej w jednym egzemplarzu (format A4) oraz w wersji elektronicznej (wniosek na płycie DVD lub CD). Wersja elektroniczna obowiązkowo musi zawierać:

- wypełniony formularz wniosku;

- Studium wykonalności wraz z modelem finansowym sporządzonym w formacie *.xls. Arkusz kalkulacyjny nie może być chroniony oraz powinien zawierać aktywne formuły obliczeniowe. Wnioski wypełnione odręcznie, nie wypełnione na wymaganym formularzu wniosku lub modyfikowane nie są rozpatrywane.

Dokumenty powinny zostać dostarczone w zwartej formie (zapakowane w zamkniętym opakowaniu) osobiście, wysyłane pocztą za pokwitowaniem odbioru lub przesyłką kurierską (doręczyciel otrzyma na miejscu dowód/pokwitowanie wpływu przesyłki, opatrzony podpisem pracownika przyjmującego dokumenty i datą). Wnioski dostarczone w inny sposób lub złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu dokumentów do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data wpływu do ww. miejsca.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania wniosku i załączników oraz zasad ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawarte są w regulaminie konkursu.

W celu prawidłowego przygotowania dokumentacji składanej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs Beneficjenci powinni zapoznać się z treścią następujących dokumentów:

-       Wzór wniosku wraz z listą wymaganych załączników o dofinansowanie realizacji projektu w ramach LRPO na lata 2007-2013,

-       Regulamin konkursu,

-       Uszczegółowienie LRPO na lata 2007-2013,

-       Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach LRPO na lata 2007-2013,

-       Wzór umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach LRPO na lata 2007-2013.

Ogłoszenie o konkursie oraz wyżej wymienione dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl.

Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul Miodowa 11 tel. (68) 419 69 10.

Przeliczono wg kursu: 1 euro= 4,1827zł z dnia 29 września 2014 r. Kwota alokacji przeznaczona na konkurs zależy od kursu euro na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie i może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia kwoty na konkurs, decyzja w tej sprawie podejmowana jest w formie uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

 Ogłoszenie o konkursie 3.1/2/2014 (389.6 kB)

 Regulamin 3.1/2/2014 (530.35 kB)

 Lista dokumentów i wytycznych 3.1/2/2014 (384.21 kB)

 Dokumenty i wytyczne IZ LRPO 3.1/2/2014 (13.21 MB)

 Dokumenty i wytyczne potrzebne do przygotowania 3.1/2/2014 (3.64 MB)

 Wzory dokumentów - etap składania wniosku 3.1/2/2014 (2.92 MB)

 Wzory dokumentów - podpisanie umowy 3.1/2/2014 (771.04 kB)

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1690:ogoszenie-konkursu-lrpo3122014&catid=121:aktualnoci&Itemid=81

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.