SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Ogłoszenie o konkursie Nr LRPO/1.1/1/2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym  na lata 2007-2013 (IZ LRPO) w terminie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. ogłasza konkurs zamknięty Nr LRPO/1.1/1/2014 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne

Konkurs nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu:

- budowa  lub modernizacja  dróg wojewódzkich, tj.: dróg dojazdowych do autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znajdujących się na mapie sieci dróg, zamieszczonej w dokumentacji konkursowej, będącej Załącznikiem nr 2 do Regulaminu niniejszego konkursu.
Mapa sieci dróg jest załącznikiem do kryteriów specyficznych, określających realizację celów strategicznych LRPO 2007 – 2013, stosowanych podczas oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetów I, IV, V LRPO, przyjętych Uchwałą Nr 69/KM-LRPO/2014 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającą Uchwałę nr 35/KM-LRPO/2010 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach LRPO na lata 2007-2013.
 

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu to:
- jednostki samorządu terytorialnego (JST),
- związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
- jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
- inne niż JST jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną.
Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 000,00 PLN (dotyczy środków odpowiadających EFRR w wysokości 3 000 000,00 PLN oraz środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 2 000 000,00 PLN).

Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 500 000,00 PLN (dotyczy środków odpowiadających EFRR w wysokości 300 000,00 PLN oraz środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 200 000,00 PLN), w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, o ile projekt będący przedmiotem procedury odwoławczej zostanie wybrany do dofinansowania (tzn. zdobędzie wymaganą liczbę punktów oraz znajdzie się na określonym miejscu listy rankingowej).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi: max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu). Jednakże w przypadku projektów o całkowitej wartości nie przekraczającej 1 mln EUR, które generują dochód, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu.
Projekt musi być zgodny z „Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej ” z dnia 4 marca 2014 r.
Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UEL 210 z 31.07.2006 ze zm.) oraz do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.
Ocena formalna oraz ocena merytoryczna polega na weryfikacji wniosku oraz załączników pod kątem spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący LRPO.

Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria zatwierdzone Uchwałą Nr 56/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającą Uchwałę nr 35/KM-LRPO/2010 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach LRPO na lata 2007-2013.

Ocena merytoryczna (strategiczno – horyzontalna i merytoryczno – techniczna) dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów, przyjęte Uchwałą Nr 69/KM-LRPO/2014 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającą Uchwałę nr 35/KM-LRPO/2010 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach LRPO na lata 2007-2013.

Powyższe kryteria zamieszczone są w obowiązującym Uszczegółowieniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl (zakładka Komitet Monitorujący).
Ostatecznego wyboru projektów do realizacji dokonuje Zarząd Województwa Lubuskiego.

Termin ogłoszenia konkursu jest zgodny z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu jest zgodny z zapisami aktualnego Podręcznika Procedur Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.
System realizacji LRPO na lata 2007-2013 przewiduje jeden środek odwoławczy w postaci protestu . Beneficjent ma możliwość wystąpienia o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego przez niego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu i jej wyników, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Protest może wnieść każdy Beneficjent, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez niego pisemnej informacji o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Beneficjent po otrzymaniu informacji o wynikach procedury odwoławczej, ma prawo w ciągu 14 dni kalendarzowych wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

IZ LRPO lub Beneficjent może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wraz z załącznikami można składać w Punkcie Przyjęć Wniosków w Departamencie LRPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, parter, pokój 54) oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu, (ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 104), w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 .

Wniosek  o dofinansowanie należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI). Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę internetową IZ LRPO, kliknąć na zakładkę Elektroniczny Wniosek i postępować zgodnie z instrukcją zawartą w Poradniku dotyczącym obsługi systemu informatycznego do składania wniosków aplikacyjnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 . Wniosek wypełniony w LSI należy zapisać w formacie PDF i wydrukować.

Wypełniony w języku polskim formularz wniosku oraz Studium Wykonalności składany jest w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (format A4), tj.: 2 oryginały albo 1 oryginał i 1 kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz elektronicznej (odpowiednio opisana płyta CD lub DVD). Natomiast pozostałe wymagane załączniki należy złożyć w wersji papierowej (2 egzemplarze).

Wnioski wypełnione odręcznie, w języku obcym, nie wypełnione na wymaganym formularzu wniosku lub modyfikowane nie są rozpatrywane.

Dokumenty powinny zostać dostarczone w zwartej formie (zapakowane w zamkniętym kartonie) osobiście, wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. Beneficjent, który złoży wniosek osobiście w momencie rejestracji wniosku otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku opatrzone datą i podpisem pracownika. W przypadku pośrednictwa poczty lub kuriera pismo potwierdzające wpływ wniosku (zeskanowane potwierdzenie) przekazywane jest Beneficjentowi pocztą elektroniczną (pod adres e-mail wskazany we wniosku) lub faksem.

Wnioski dostarczone w inny sposób lub złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu dokumentów do siedziby Departamentu LRPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego lub do Punktu Informacji i Naboru wniosków w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu.
Szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania wniosku i załączników oraz zasad ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawarte są w Regulaminie konkursu.

W celu prawidłowego przygotowania dokumentacji składanej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs Beneficjenci powinni zapoznać się z treścią  m.in. następujących dokumentów:
- wzór wniosku wraz z listą wymaganych załączników o dofinansowanie realizacji projektu w ramach LRPO 2007 -2013,
- Regulamin konkursu,
- Uszczegółowienie LRPO 2007 -2013,
- wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach LRPO 2007 -2013 ,
- wzór umowy o dofinansowanie projektu dla inwestycji realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach LRPO 2007 -2013,
- wzór decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu w ramach LRPO 2007 -2013,
- obowiązujące reguły, zasady i postanowienia wynikające z procedur, wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej LRPO 2007 -2013, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz odpowiednie przepisy pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego. Ogłoszenie o konkursie oraz wyżej wymienione dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl.

Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  można uzyskać:
- w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
• Wydział Kontraktacji Inwestycji Infrastrukturalnych LRPO (Zielona Góra, ul. Chrobrego 1-3-5), parter, pokój nr 5 tel. (68) 45 65 126, pokój nr 24 tel. (68) 45 65 145, (68) 45 65 146; pokój nr 54 tel. (68) 45 65 117, tel. (68) 45 65 118, tel. (68) 45 65 154; pokój nr 55, tel. (68) 45 65 124, (68) 45 65 127;
• Wydział Informacji i Promocji LRPO (Zielona Góra ul. Chrobrego 1-3-5), parter, pokój nr 6 (68) 45 65 163; pokój nr 9 tel.: (68) 45 65 110, (68) 45 65 111, (68) 45 65 119, pokój nr 17 tel.: (68) 45 65 151, (68) 45 65 164, e-mail: informacja@lrpo.lubuskie.pl .

 Dokumenty i wytyczne IZ LRPO (45.92 MB)

 Dokumenty i wytyczne MRR (4.16 MB)

 Lista dokumentów (59.48 kB)

 Regulamin (929.25 kB)

 Ogłoszenie o konkursie Nr LRPO/1.1/1/2014 (356.8 kB)

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.