SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Ogłoszenie o konkursie Nr LRPO/2.4/3/2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie z art. 25 pkt 1art. 28 ust.1 pkt 3 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym  na lata 2007-2013 w terminie od 31.10.2014 r. do 28.11.2014 r. ogłasza konkurs zamknięty nr LRPO/2.4/3/2014 w ramach LRPO II Priorytet Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.Kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych - 02, 03, 04, 07, 09 i 15.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Konkursu:
-    I typ – zakup wyposażenia i rozwój infrastruktury sfery B+RT,
-    II typ – budowa/tworzenie lub rozbudowa parków technologicznych, parków naukowo – technologicznych, inkubatorów, w tym również infrastruktury oraz wyposażenia parków naukowo – technologicznych, przemysłowych, inkubatorów oraz innej infrastruktury B+RT,
-    III typ – projekty badawczo-rozwojowe,
-    IV typ – voucher / bon na badania (udzielany przez Beneficjentów przedsiębiorcom z sektora MŚP).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Konkursu są:
A. Typ I, II i III Projektów:
-    mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS,
-    jednostki samorządu terytorialnego (JST),
-    związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
-    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną (w tym spółki komunalne, spółki z udziałem JST),
-    instytucje otoczenia biznesu ,
-    organizacje pozarządowe (działające w zakresie wsparcia sektora MŚP i posiadające odpowiedni zapis w statucie),
-    szkoły wyższe,
-    jednostki naukowe ,
-    jednostki badawczo - rozwojowe,
-    klastry.
B. Typ IV Projektów:
-    instytucje otoczenia biznesu1,
-    szkoły wyższe,
-    jednostki naukowe2,
-    jednostki badawczo – rozwojowe.

Możliwa jest realizacja projektu na zasadzie partnerstwa podmiotów uprawnionych do aplikowania w ramach  Programu (LRPO na lata 2007-2013) – zgodnie z ULRPO (partnerstwo zawierane jest na podstawie umowy lub porozumienia).Kwota środków przeznaczona na Konkurs wynosi 11 000 000,00 PLN  (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 1 100 000,00 PLN3 (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), która została ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi:

Typy I, II, III – 85% całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (w ramach pomocy de minimis).

Typ IV – 99% całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu (projekty nieobjęte pomocą publiczną).

Minimalna / Maksymalna wartość projektu:
Typ I i II
- przedsiębiorstwa (MŚP): do 400 tys. PLN całkowitych wydatków kwalifikowalnych na wsparcie projektu inwestycyjnego związanego z nabyciem środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+RT,  
- pozostałe podmioty (z wyłączeniem MŚP): do 20 mln PLN całkowitych wydatków kwalifikowalnych na inwestycje w infrastrukturę sfery B+RT.

Typ III i IV
- od 100 tys. PLN całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 236, poz. 1562 z późn. zm)  pomoc dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych  (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego towarów pułap ten wynosi 100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis.Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte Uchwałą nr 56/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 21 czerwca 2012 r. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte Uchwałą nr 73/KM-LRPO/2014 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 20 października 2014 r. oraz Uchwałą nr 64/KM-LRPO/2013 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.  Kryteria kluczowe, którymi kieruje się Zarząd Województwa Lubuskiego zostały przyjęte Uchwałą nr 54/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 10 lutego 2012 r. Kryteria dodatkowo zostały zamieszczone w Uszczegółowieniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr 100/610/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl (zakładka Komitet Monitorujący).
Ostatecznego wyboru projektu do realizacji dokonuje Zarząd Województwa Lubuskiego.
Termin rozstrzygnięcia Konkursu jest zgodny z zapisami aktualnego Podręcznika Procedur IZ LRPO.Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu można składać osobiście, pocztą (tylko za potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem kuriera w Departamencie RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Bolesława Chrobrego 1-3, 65-043 Zielona Góra oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Urzędu, p.104, ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp., - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu dokumentów do jednego z ww. miejsc. Wnioski wypełnione odręcznie, w języku obcym, niewypełnione za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) lub złożone w liczbie egzemplarzy niezgodnej z ogłoszeniem o Konkursie zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej z powodu niespełnienia kryteriów dopuszczających. Wnioski wraz z załącznikami składane są w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. System realizacji LRPO na lata 2007 – 2013 przewiduje jeden środek odwoławczy w postaci protestu. Wnioskodawca ma możliwość wystąpienia o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego przez niego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu i jej wyników, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Protest może wnieść każdy Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania - w terminie 14 dni kalendarzowych. Uprawnienie Wnioskodawcy w tym zakresie powstaje z dniem otrzymania przez niego pisemnej informacji o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. Wnioskodawca, po otrzymaniu informacji o wynikach procedury odwoławczej, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). IZ LRPO lub Wnioskodawca może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania wniosku i załączników oraz zasad ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawarte są w Regulaminie konkursu. W celu prawidłowego przygotowania dokumentacji składanej w odpowiedzi na ogłoszony Konkurs Wnioskodawcy powinni zapoznać się z treścią następujących dokumentów, dostępnych w wersji elektronicznej na stronie www.lrpo.lubuskie.pl, w tym m.in.:

- wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” wraz z instrukcją jego wypełniania oraz załącznikami,
- wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 można uzyskać w Departamencie RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wydział Informacji i Promocji RPO, ul. Bolesława Chrobrego 1-3, 65-043 Zielona Góra, tel.: (68) 456 51 10, 11, 19, e-mail:  informacja@lrpo.lubuskie.pl . Instytucja Zarządzająca LRPO zastrzega sobie prawo zamknięcia Konkursu nr LRPO/2.4/3/2014 w przypadku wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok w ramach Działania, jak również wówczas, gdy wystąpią inne uzasadnione okoliczności.

Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych do konkursu Nr LRPO/2.4/3/2014

Informujemy o aktualizacji paczki nr 1 – Ogłoszenie, regulamin konkursu oraz wniosek i załączniki , w której zgodnie z Regulaminem konkursu nr LRPO/2.4/3/2014 zamieszczono brakujące załączniki tj. O ś wiadczenie o wysoko ś ci pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzaj ą cych dzie ń zło ż enia niniejszego wniosku oraz Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis .

1 Posiadające na dzień złożenia wniosku status takiej instytucji w rozumieniu definicji zawartej w U LRPO. Potwierdzeniem wymaganego profilu działalności instytucji otoczenia biznesu będą dokumenty stanowiące podstawę prawną jej działania (odpis z dokumentu rejestrowego, umowa/statut spółki, akt założycielski).

2 W rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 r., Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

3 Przeliczono według kursu euro = 4,1827 zł. Kwota alokacji przeznaczona na konkurs zależy od kursu euro na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie projektu i może ulec zmianie.

4 Wartość projektu jest kwalifikowalna w przypadku, gdy projekt nie jest przedmiotem dofinansowania ze środków Priorytetu IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy.

5 Wartość projektu jest kwalifikowalna w przypadku, gdy projekt nie jest przedmiotem dofinansowania ze środków Działania 2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Działania 1.3 Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy.

6 Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielenia pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z dnia 24.12.2013 r.).

7 Okres ten obejmuje rok, w którym Beneficjent składa dokumenty na konkurs oraz 2 poprzednie lata podatkowe.

8 Za wyjątkiem kryterium Innowacyjność projektu oraz Nowa inwestycja.

 Regulamin 2.4 (4.02 MB)

 Dokumenty i wytyczne w ramach konkursu (17.67 MB)

 Akty prawne w ramach konkursu (8.89 MB)

 Umowa o dofinansowanie projektu (157.83 kB)

 Dokumenty i informacje 2.4/3/2014 (392.85 kB)

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1676:ogoszenie-o-konkursie-nr-lrpo2432014&catid=121:aktualnoci&Itemid=81

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.